CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

CONDICIONS GENERALS PER A LA RESERVA EN LÍNIA DE SERVEIS ENTRE LLUMS DE L’ÀRTIC I ELS USUARIS

(d’ara endavant, “Condicions Generals”)

1. CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

a) Aquestes Condicions Generals regularan expressament les relacions comercials sorgides entre LLUMS DE L’ÀRTIC i els Usuaris Particulars (segons aquest terme es defineix en l’Avís Legal) que, a través del lloc web https://llumsdelartic.cat (d’ara endavant, el “Lloc web”) de titularitat de LLUMS DE L’ÀRTIC, reservin els serveis que ofereixi a cada moment als Usuaris Particulars específicament per a la seva reserva en línia (d’ara endavant, els “Serveis”) (d’ara endavant, els “Clients”).

b) LLUMS DE L’ÀRTIC podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions Generals. Això no obstant, les Condicions Generals aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de la formalització d’aquesta.

c) Els termes i condicions aplicables a la reserva Serveis que s’ofereixen per LLUMS DE L’ÀRTIC a través del seu Lloc web https://llumsdelartic.cat seran tots aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals i que es detallaran en el Lloc web al llarg del procés de reserva on line, que pot consultar aquí (https://llumsdelartic.cat/perseguint-aurores-boreals/). A través de la utilització del Lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per a accedir als diferents Serveis que s’ofereixen en el Lloc web així com formalitzar la reserva d’aquests.

d) El Client accepta sense cap reserva les Condicions Generals de Contractació en formular la reserva de Serveis a LLUMS DE L’ÀRTIC tenint previ coneixement del seu contingut per haver-li proporcionat un exemplar d’aquestes, a més de trobar-se publicades en la pàgina web d’Internet https://https://llumsdelartic.cat, en versió per descarregar i imprimir.

2. IDENTIFICACIÓ DEL L’ESTABLIMENT I DELS CLIENTS

a) Les dades identificatives de https://llumsdelartic.cat són els que es detallen a continuació: Lights of Vikings, AB. SE559376863201, amb Porfyrvägen 50 981 40 Kiruna, Suècia. Correu electrònic: info@lightsofvikings.com

b) Per a poder realitzar les compres des del Lloc web serà necessari que els Clients efectuïn la seva reserva a través del formulari facilitat.

3. NATURALESA DEL LLOC WEB

a) Per a procedir a la reserva, el Client haurà de reunir les següents característiques:

Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat en territori internacional.

En cas de ser una persona física, haurà de ser major d’edat i amb capacitat legal suficient per a realitzar l’adquisició.

En cas de ser una persona jurídica, la persona que efectuï la reserva haurà de ser tenir facultats suficients per a efectuar la transacció en nom i representació de la persona jurídica.

En tot cas, haurà de tenir la consideració de consumidor final, és a dir per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per a actuar. En conseqüència, queden excloses, sense caràcter exhaustiu, de la utilització del Lloc web empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del mateix sector que https://llumsdelartic.cat 

b) De conformitat amb l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels Serveis reservats a través del Lloc web.

4. SERVEIS 

a) LLUMS DE L’ÀRTIC publicarà, els Serveis que siguin objecte de reserva a través del Lloc web, les característiques específiques de cadascun d’ells i el preu de reserva aplicable. 

b) LLUMS DE L’ÀRTIC garanteix que el preu dels Serveis serà el vigent el dia de la formalització de la reserva amb independència del dia en què es formalitzi l’estada.

c) En cas d’existir ofertes aplicables sobre el preu dels serveis, aquestes s’indicaran al costat del preu inicial amb una tipografia diferent que permeti al Client identificar de manera clara el preu final del servei. En qualsevol cas, s’indicarà el període temporal de validesa de l’oferta.

d) LLUMS DE L’ÀRTIC podrà, de manera unilateral i en qualsevol moment, oferir nous Serveis que siguin objecte de reserva en el Lloc web així com també suspendre o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels serveis.

e) Les tarifes establertes en el Lloc web inclouen els impostos aplicables a cada servei.

f) Els grups són de màxim 8 persones i ens mourem per la zona amb mini van

g) LLUMS DE L’ÀRTIC garanteix la disponibilitat de tots els serveis oferts en el Lloc web. No obstant, l’activitat no garantitza el resultat, i per tant, el client enten:

 • Si les condicions per veure les Aurores no són optimes, no sortirem a buscar-les.
 • Les activitats de dia que s’inclouen al paquet de viatge poden variar segona la meteorologia. Si hem de cancel·lar alguna de les activitats de dia, proposarem activitats alternatives.

h) És recomanable contractar una assegurança de viatges, sobretot, per tal d’atendre cobertura mèdica i robatoris. En cas de no contractar-la l’usuari entén que l’empresa no podrà desatendre el grup i totes les conseqüències seran a càrrec del client. Pots consultar perquè cal l’assegurança de viatges AQUÍ

i) És necessari demanar la targeta sanitària europea.

5. SISTEMA DE RESERVA

La reserva es duu a terme emplenant les dades sol·licitades en el formulari de reserva.

L’idioma de contractació és el català.

Un cop es confirmi la disponibilitat, cal abonar 450.-€ per transferència bancària en concepte de reserva del servei o targeta. 

2 mesos abans del servei caldrà abonar el pagament restant mitjançant transferència bancària.

El preu de la tarifa de reserva inclou:

 • Guia i coordinació del viatge en català per ajudar a planificar el viatge i fer les recomanacions necessàries.
 • Activitats: Les activitats proposades a l’itinerari estan incloses al paquet de viatge: 3 caces d’Aurores, excursió a Abisko, moto de neu o excursió a caball, visita al Camp Sami i a l’Ice Hotel.
 • Àpats: s’inclou el sopar de benvinguda i de comiat. També el dinar després de l’activitat amb moto de neu o a caball.
 • 4 nits d’allotjament, esmorzar i sessió d’SPA
 • Transport: Tots els desplaçaments per dur a terme les activitats estan inclosos. També s’inclou el transport des de a l’aeroport.
 • Mono tèrmic: es posen a disposició dels clients monos tèrmics. 

El preu no inclou:

 • Vols: Els vols des de Catalunya fins a Suècia no estan inclosos en el paquet de viatge.
 • Activitats opcionals: les activitats opcionals poden tenir un cost addicional.
 • Despeses personals: Les despeses personals com les compres, els dinars i les begudes no estan incloses en el paquet contractat-
 • Assegurança: L’assegurança de viatge no està inclosa en el paquet.

Si no hem confirmat la reserva en un termini de 24 hores, s’entén que no ha estat acceptada o hi ha hagut algun problema. Si us plau, posi’s en contacte per a esbrinar què ha passat

6. CONDICIONS DE LA RESERVA

La reserva es pot utilitzar per reservar altres dates dins la mateixa temporada o la següent només en cas que no hi hagi dates disponibles a la temporada reservada.

Si les condicions per veure les Aurores no són optimes, no es sortirà a buscar-les.

Les activitats de dia que s’inclouen al paquet de viatge poden variar segona la meteorologia. Si hem de cancel·lar alguna de les activitats de dia, proposarem activitats alternatives.

El número màxim de viatgers és de 8 persones.

7. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

a) El Client rebrà una factura en format digital i podrà sol·licitar, en el cas que així ho desitgi, l’enviament de la corresponent factura en format paper sense càrrec addicional. L’enviament de la mateixa es remetrà a l’adreça de correu electrònic degudament indicada pel Client.

b) El pagament de les reserves haurà de realitzar-se mitjançant transferència bancària.

8. DRET DE DESISTIMENT 

Els serveis oferts en aquest lloc web constitueixen una excepció al dret de desistiment dels consumidors i usuaris, perquè és un servei relacionat amb activitats d’esplai, i el contracte preveu una data o un període d’execució específics, i, per tant, el referit dret de desistiment desapareix sent coneixedor l’Usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la reserva corresponent (article 103 lletra l Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

9. POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

L’usuari podrà cancel·lar el servei amb 2 mesos d’antel·lació a l’inici del servei. No obstant, l’import corresponent a la reserva no serà reemborsable.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Consultar la Política de Privacitat.

11. COMUNICACIONS.

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre LLUMS DE L’ÀRTIC i els Usuaris, aquests hauran de dirigir-se a LLUMS DE L’ÀRTIC mitjançant correu electrònic enviat un missatge a hola@llumsdelartic.cat o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a LLUMS DE L’ÀRTIC Porfyrvägen 50 981 40 Kiruna, Suècia.

12. ATENCIÓ Al CLIENT.

L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament d’Atenció al client a través de correu electrònic hola@llumsdelartic.cat

13. PERFECCIÓ DELS CONTRACTES.

El Contracte queda perfeccionat des del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb aquestes condicions de contractació en prémer el botó d’Acceptació i Lectura d’aquestes condicions i després d’haver emplenat correctament el formulari ofert des del servidor de la web https://llumsdelartic.cat o també pel dipòsit o remissió d’aquesta acceptació per qualsevol altre mitjà electrònic o tradicional en les oficines de la seu.

Després d’aquesta acceptació, el client rebrà notificació de https://llumsdelartic.cat remesa automàticament a l’adreça de correu electrònic que va proporcionar en la fase de Registre. Aquest correu electrònic serà remès en un termini de 24 hores i mostrarà la informació relativa al seu registre i la modalitat de la contractació seleccionada amb les condicions específiques que apliquin a cada modalitat a cada moment i que s’accepten juntament amb aquestes condicions generals en l’instant de la contractació. No obstant això i tractant-se d’un element tècnic i automàtic, la recepció d’aquest correu electrònic pot no tenir lloc per causes tècniques alienes al control de https://llumsdelartic.cat. En aquests casos el client haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per a fer efectiva la reserva.

El client està d’acord que no serà necessari confirmar la recepció de l’acceptació del contracte quan aquest s’hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent. Les parts accepten equiparar jurídicament la signatura autògrafa del client a la realitzada mitjançant qualsevol mena de claus, codis o elements de seguretat identificatius. Sense perjudici de l’anterior, LLUMS DE L’ÀRTIC podrà exigir quan ho consideri necessari confirmació per escrit.

14. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol disposició del contracte actual esdevé il·legal, mancat de validesa o per alguna raó és inaplicable, aquesta il·legalitat, inaplicabilitat o absència de validesa quedarà limitada exclusivament a aquesta disposició i no afectarà la validesa ni a l’aplicabilitat de les altres disposicions.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR.

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regiran per la legislació europea i espanyola i, en la màxima mesura permesa per la llei, se sotmetran als Tribunals del domicili de l’usuari.

Vols venir a veure les Aurores Boreals a Suècia?

Subscriu-te a la newsletter i t’enviarem tota la informació al mail